Met het participatieproces voor de Dorpshaven wordt toegewerkt naar een betere ruimtelijke kwaliteit en een diverser aanbod van voorzieningen, evenementen en activiteiten die complementair zijn aan het centrum. De resultaten van het proces krijgen vorm in een aantal producten, zoals de kansenkaart en het ruimtelijk kader.

1. Opstellen kansenkaart (voorjaar 2017)
Op basis verschillende gesprekken en een bijeenkomst (ideeënfestival) met bewoners en ondernemers is in april 2017 een kansenkaart opgesteld. De kansenkaart toont welke mogelijkheden Wassenaarders zien voor de herontwikkeling van de Dorpshaven.

2. Ruimtelijk kader (zomer 2017)
De kansenkaart wordt verder geconcretiseerd. Dit heeft geleid tot een ruimtelijk kader waarin vast wordt gelegd wat moet en vrij wordt gelaten wat kan. De verdere invulling van het ruimtelijk kader is afhankelijk van een organische ontwikkeling van het gebied, waarbij bewoners en ondernemers leidend zijn. Het kader vormt ook de basis voor het omgevingsplan (nieuwe bestemmingsplan) die wordt opgesteld voor het gebied. Met het omgevingsplan wordt wettelijk vastgelegd wat wel en niet kan in het gebied.