In mei en juni 2017 hebben 4 werksessies plaatsgevonden over de 4 deelgebieden van de Dorpshaven: Kop van de Haven, de Werven, Hofcampveld e.o. en Wassenaarse Wetering. Tijdens de werksessies is de kansenkaart van de Dorpshaven besproken en verder geconcretiseerd. Dit heeft geleid tot een ruimtelijk kader waarin vast wordt gelegd wat moet en vrij wordt gelaten wat kan. De verdere invulling van het ruimtelijk kader is afhankelijk van een organische ontwikkeling van het gebied, waarbij bewoners en ondernemers leidend zijn.

Onderstaande opsommingen geven de beknopte uitkomsten van de werksessies. Het ruimtelijk kader kunt u hier downloaden. In dit document is deze input vertaald naar een samenhangend beeld en concrete vervolgstappen/deelprojecten.

        

Werksessie Kop van de Haven – 18 mei

 • Herinrichting openbare ruimte Kop van de Haven gewenst, inclusief deel van de Oostdorperweg; meer (hoogwaardig) groen, meer ruimte voor de voetganger, terras dat dichter op het water zit (kan er niet een deel verlaagd liggen), hogere kwaliteit, laten inspireren door historische materialen (zoals kinderkopjes);
 • Ommetje rondom kanaal wenselijk, samenhang in materialisering en kunst langs de route, mogelijk nieuwe brug van Haven naar de Werven;
 • Beheer en onderhoud verdient aandacht;
 • Handhaving laat te wensen over;
 • Verkeer en parkeren is een probleem; auto’s rijden te hard in de Oostdorperweg, er is een tekort aan parkeerplaatsen, parkeerplaatsen hier door sommigen niet wenselijk (door anderen juist wel), laden en lossen Gamma is nu niet veilig;
 • Mogelijk parkeergarage onder de haven, zorgt meteen voor meer mensen die er komen;
 • Haven ook voor passanten, toiletvoorziening gewenst;
 • De oversteek over de Van Zuylen kan beter zodat meer relatie met het centrum komt;
 • Meer activiteiten aan de Kop van de Haven, zoals een braderie, een wekelijkse markt, een buurtbarbecue en andere (sport) evenementen;
 • Voor verhuur bootjes/ kano’s vlonders gewenst;
 • Verbetering beeldkwaliteit Gamma gewenst, kunnen hier geen functies met terrasjes komen langs de gevel;
 • Grotere prullenbakken i.v.m. pizzadozen die er nu er niet inpassen en op de straat belanden;
 • Contact bewoners/ondernemers, o.a. afspraken over plaatsen afvalcontainers en aanspreekbaarheid bij geluidsoverlast.

Vervolgstappen/projecten Kop van de Haven:

 • Plan maken voor herinrichting openbare ruimte Kop van de Haven, met als leidend principe betere verbinding met het water;
 • Activiteiten/evenementenkalender maken, samen met de ondernemers en daar soepel beleid op toepassen;
 • Analyse en onderzoek doen naar positionering van het gebied t.o.v. het centrum en de rest van Wassenaar, zodat er een gedragen analyse is en er vanuit die analyse de keuzes in strategie helder zijn en goed afgewogen kunnen worden;
 • Havenmeester aanstellen voor beter contact gemeente/buurt en betere handhaving;
 • Vermijden concurrentie horeca en detailhandel met het centrum, maar ook trachten te verbinden met centrum.

De Werven – 1 juni

 • Parkeerproblematiek van het grotere gebied oplossen op de Werven; voorkeur gaat naar ondergronds mits dat financieel haalbaar is. En dan graag ook een brug over het water leggen richting Hofcampweg.
 • Uiterlijk/aangezicht gemeentekantoor verbeteren ofwel sloop/nieuwbouw. Het gebouw moet toch flink vernieuwd worden om het toekomstbestendig te maken, dus waarom niet meteen een goed gebouw neerzetten dat in de toekomst transformeerbaar is naar een andere functie zoals appartementen;
 • Op de gemeentewerf mix van wonen, bedrijfsruimten (kansen voor MKB scheppen) en kleinschalige recreatie;
 • Vooral behoefte aan betaalbare appartementen (2 ton) en luxere penthouses voor ouderen;
 • Cultuurroute met in het gasfabriekje een culturele programmering;
 • Nieuwe bebouwing niet veel hoger dan bestaande gebouwen in de wijk; hoogste gebouwen aan de kade, lager in het binnengebied (er dient dan wel te worden gelet op schaduwwerking);
 • Kaderoute aanleggen;
 • Achterommetje bij woningen aan Van Zuylenveldstraat, zodat bewoners hun auto’s achter (in) hun tuin kunnen parkeren;
 • Gebied overzijde werf: meer combinatie van bedrijvigheid met wonen ter bevordering van sociale veiligheid en diversiteit in het gebied; meteen kans opknappen gevels;
 • Quick win in tijdelijkheid: opnieuw openstellen van een deel van de Werven voor parkeren.

Vervolgstappen/projecten De Werven:

 • Planvorming voor locatie de Werven-Zuid als herontwikkelingslocatie, met als leidend principe betere verbinding met het water;
 • Kansen voor zowel transformatie als ook sloop/nieuwbouw stadskantoor onderzoeken;
 • Onderzoek doen naar de kosten voor het saneren van de grond van de Werven-Zuid (en de mogelijkheden voor subsidie vanuit het Rijk);
 • Onderzoek en analyse doen naar de gewenste programmering voor de Werven (wel of geen bedrijfsunits);
 • Plan van aanpak maken voor het stimuleren van de ondernemers Werven-Noord om hun beeldkwaliteit te verbeteren;
 • Beslissen of een deel van de Werven-Zuid weer tijdelijk opengesteld kan worden voor parkeren.

Hofcampveld en omgeving – 29 mei

 • De ambitie is om van het Hofcampveld een prachtige plek te maken waar voor een ieder ruimte is om te bewegen en elkaar te ontmoeten
 • Havenkade verdient herinrichting, nu veel geparkeerde vrachtwagens/campers, lopen langs het kanaal nu niet mogelijk;
 • Ommetje rondom kanaal wenselijk, samenhang in materialisering en kunst langs de route;
 • Herinrichting openbare ruimte (maar ook de nieuwe gebouwen) laten inspireren door hoe het vroeger was;
 • Hofje rondom Adriaan Pauwstraat ook meenemen in de herinrichting van de openbare ruimte, ziet er nu armoedig uit;
 • Meer aanlegplekken voor bootjes langs de kade mogelijk maken;
 • Beheer en onderhoud verdient aandacht;
 • Hofcampveld is nu een groene en rustige open ruimte, graag zo houden;
 • Geen bebouwing op het Hofcampveld gewenst, een klein paviljoen (indien dit een functie heeft) zou eventueel kunnen;
 • Hofcampveld heeft tekort aan speelelementen voor kinderen, graag uitbreiden;
 • Vanuit Hofcampveld is een betere relatie met het water gewenst;
 • Geen fietspad langs kanaalzijde Hofcampveld, maar gewoon een voetpad;
 • Het opvullen van de braakliggende kavel tegenover het Hofcampveld is zeer gewenst, ziet er nu armoedig uit;
 • Wens voor de braakliggende kavel tegenover het Hofcampveld is woningbouw, woningen die aansluiten bij de typologie van de aanpalende woningen, eventueel rondom een groen hof, sociale cohesie belangrijk;
 • Verkeer is een probleem in de wijk, er is sluipverkeer over de Havenkade en auto’s rijden hier te hard, de rotonde bij de Van Zuylenstraat vaak vast, parkeeroverlast van bezoekers gemeentekantoor.

Vervolgstappen/projecten Hofcampveld e.o.:

 • Plan maken voor de (ten delen) herinrichting van het Hofcampveld, met als leidend principe betere verbinding met het water;
 • Gesprekken aangaan met Van Kampen over de braakliggende kavel tegenover het Hofcampveld;
 • Plan maken voor de herinrichting van de Adriaan Pauwstraat.

Wassenaarse Wetering – 31 mei

 • Het is een rustige en sprookjesachtige plek, moet zo blijven;
 • Huidige kwaliteit is de rust en het groen;
 • Beheer en onderhoud verdient aandacht (hoge bomen, kades slecht zichtbaar);
 • Ommetje rondom kanaal wenselijk, samenhang in materialisering en kunst langs de route;
 • Verbinding ommetje met Roomse Pot middels ophaalbrug of pontje;
 • Groene laan van Hofcampweg wenselijk;
 • Meer accent op het water door:
  • Vlonders voor vissers dicht bij het water (liggen al bij de va Duivenbodelaan);
  • Meer aanlegplekken langs de kade mogelijk maken, wel met vergunningen en beheer;
  • Verhuur van met name sloepen is kansrijk.
 • Hangjongeren in parkeergarage Mauritshof geven overlast;
 • Op de Wiegmanweg veel file in ochtend- en avondspits door instellen éénrichtingsverkeer Johan de Wittstraat;
 • Behoud woonboot bij Ruime Sop; historisch element (laatste woonboot die gemaakt is bij Princehaven);
 • Meer reuring en levendigheid mag, maar dan vooral gestimuleerd over het water: dus wel meer bootjes etc. maar niet zozeer aantrekkende verkeersbewegingen in de wijk.

Vervolgstappen/projecten Wassenaarse Wetering:

 • In gesprek gaan met huidige en nieuwe eigenaren van het Ruime Sop over toekomstplannen en in hoeverre we elkaar kunnen helpen.

Vervolgstappen/projecten die gelden voor het hele gebied

 • Plan van aanpak maken voor beheer en onderhoud openbare ruimte;
 • Plan maken voor herinrichting openbare ruimte voor het ommetje rondom het Dorpskanaal, inclusief 2 bruggen en havengebouwtje met toiletvoorziening ed.;
 • Lange termijn visie maken voor de exploitatie en het beheer van de haven en het kanaal;
 • Plan maken voor herinrichting Hofcampweg naar groene laan;
 • Mobiliteitsplan maken voor het gehele gebied, zodat meerdere knelpunten integraal kunnen worden aangepakt (parkeren en verkeer);
 • Onderzoek naar gewenste type woningen in de deelgebieden.